Odległości planet od Ziemi i kątowe odległości planet od Słońca

Model Mariusza Najdy można przetestować matematycznie. Robimy to zakładając jego prawdziwość i sprawdzamy jakie przewiduje odległości planet zewnętrznych od Ziemi i dopuszczalne minimalne odległości kątowe tych planet od Słońca. Szczegَłowe obliczenia zainteresowani czytelnicy znajdą na podstronie układ-geometria.
Tutaj podam tylko końcowe wnioski w formie tabelki:
Planetamaksymalna odległość planety od ZiemiMinimalne kątowe odległości planet zewnętrznych od Słońca
Model Mariusza NajdyModel KopernikaRzeczywista odległośćModel Mariusza NajdyModel KopernikaRzeczywiste odległości kątowe
Mars184 mln km400 mln km400 mln km85o0o - planeta za Słońcem0o - planeta za Słońcem
Jowisz724 mln km960 mln km960 mln km123o0o - planeta za Słońcem0o - planeta za Słońcem
Saturn1408 mln km1650 mln km1650 mln km128o0o - planeta za Słońcem0o - planeta za Słońcem


Warto bliżej przyjrzeć się kwestii odległości Wenus od Ziemi zarówno w modelu Kopernika, jak i modelu Mariusza Najdy.

Odległość Wenus - Ziemia


Odległości w Modelu Kopernika

Najłatwiejszą kwestią do rozważenia jest sprawa odległości Wenus od Ziemi.
Cytuję za Wikipedią: "Odległość Wenus od Ziemi waha się od 40 do 259 mln km" http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenus
Z tymi wartościami zgadza się również Mariusz Najda:
"Wiemy natomiast, że: Wenus porusza się bliżej Słońca niż Ziemia, zawsze jest widoczna w niewielkiej odległości od niego. Odległość Wenus od Ziemi jest doskonale znana i waha się od 40 do 259 milionَw kilometrów."

Sprawdźmy zatem jakie odległości wynikają z obu modeli.
Najpierw przetestujmy model Kopernika:

Rys. 1.

Na rysunku zostały podane ekstremalne odległości Ziemi i Wenus od Słońca. Jak łatwo się domyślić, odległość Wenus - Ziemia będzie najmniejsza, gdy Ziemia będzie znajdowała się najbliżej Słońca, zaś Wenus po tej samej stronie Słońca co Ziemia. Szukana odległość będzie po prostu równa różnicy odległości obu planet od Słońca, czyli: dmin = 147 mln km - 107 mln km = 40 mln km.
Odległość maksymalna będzie wówczas, gdy Ziemia będzie najdalej od Słońca, a Wenus po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia. Szukana odległość będzie równa sumie obu odległości, czyli:
dmax = 152 mln km + 107 mln km = 259 mln km.
A więc dokładnie tyle, ile wynika z pomiarów.

Odległości w Modelu Mariusza Najdy

W modelu Mariusza Najdy wyniki wychodzą odmienne:
o ile odległość minimalna niemal się zgadza - wynosi 39 mln km. To odległość maksymalna jest stanowczo zbyt mała - wynosi zaledwie 111 mln km.
Jest to tylko 43% wartości rzeczywistej.
Œwiadczy to tylko o wyjątkowo marnej jakości Modelu Mariusza Najdy.
Aby wyznaczyć szukane odległości narysujmy Słońce oraz orbity Wenus i Ziemi w odpowiednim rzucie.

Rys. 2.
.
Oznaczenia:
W1 - pozycja Wenus w peryhelium
W2 - pozycja Wenus w aphelium
Z1 - pozycja Ziemi w aphelium
Z2 - pozycja Ziemi w peryhelium
r1 - maksymalna odległość Wenus - Ziemia
r2 - minimalna odległość Wenus - Ziemia
za - długość odcinka Z1S, czyli odległość Ziemi w aphelium od Słońca - 152 mln km.
wa - długość odcinka W2S, czyli odległości Wenus w aphelium od Słońca - 108 mln km.
ω - kąt rozwarcia stożka
Odległość minimalną obliczymy bez problemu. Powstaje ona, gdy Ziemia jest w peryhrlium, zaś Wenus w aphelium. Jest to po prostu różnica długości odcinkَw SZ2 i SW2. A zatem r2 = 147 mln km - 108 mln km = 39 mln km. Jest to dość bliski wynik rzeczywistemu, tzn. 40 mln km.
Odległość maksymalna powstaje, gdy zarówno Ziemia jak i Wenus są w aphelium. możemy wyznaczyć z twierdzenia cosinusów:
r12 = za2 + wa2 - 2zawacosω.
Po podstawieniach i przekształceniach otrzymamy:
r1 = 111,3 mln km.
Jest to wielkość o wiele mniejsza niż rzeczywista, ktَra jak pamiętamy - wynosi 259 mln km.
Po raz kolejny (staje się to powoli nudne) Model Mariusza Najdy zawodzi.

Dane mówią same za siebie... Wpisane kąty w modelu Mariusza Najdy oznaczają, że planeta nie może bardziej zbliżyć się do Słońca niż wynosi podany w tabelce kąt.
Jest to oczywista nieprawda. Zaprzeczają temu choćby zdjęcia z koronografów, a nawet własne amatorskie obserwacje planet. Na przykład 26 maja 2013 roku podczas bardzo malowniczej koniunkcji Wenus, Merkurego i Jowisza ten ostatni znalazł się w odległości ok. 18o od Słońca. A przecież jak jednoznacznie wynika z geometrii modelu Mariusza Najdy, nie ma on prawa znaleźć się bliżej Słońca niż pod kątem 123o!
Zachęcam do samodzielnej obserwacji planet zewnętrznych, wówczas bez trudu przekonacie się, że Mariusz Najda błądzi.
O koniunkcjach bardziej szczgółowo traktuje strona: Koniunkcje.

Powrót

Manifo.com - make your own free website