Wstęp

Ta strona jest poświęcona krytyce astronomicznych rozważań Mariusza Najdy z Białegostoku, który próbuje obalić współczesny model budowy Układu Słonecznego. Swoje rewelacje zawarł na stronach:
sensacjenauki.manifo.com
www.fundacja- tesli.manifo.com/astronomia

Zainteresowanych czytelników zachęcam do wypowiedzenia się w "Księdze Gości".
Czytelnicy, którzy mieli już okazję odwiedzić moją stronę mogą być zdziwieni zmianą układu treści. Przyczyny powstania tej strony i jej zmiany, a także sposób analizy modelu Mariusza Najdy bardziej szczegółowo wyjaśniam w osobnym wprowadzeniu.

Autor:
Łukasz Fajfrowski
Zamierzam wykazać, że Mariusz Najda myli się głęboko. Jego model nie daje się obronić. Nie potwierdzają go nawet najprostsze obserwacje - część z nich można wykonać samodzielnie. Udowodnię również, że model kopernikański (tak krytykowany przez Mariusza Najdę) rzeczywiście działa i broni się sam.

Obecnie obowiązujący model Układu Słonecznego należało by raczej nazwać modelem Kopernika - Keplera - Newtona, uzupełnionym o późniejsze odkrycia. Jednak dla prostoty i wygody będę konsekwentnie stosował nazwę Model Kopernika.

Często będę powoływał się na oryginalne teksty Mariusza Najdy. Wszystkie cytaty zostaną wyróżnione kolorem czerwonym.
Równie często będę odwoływał się do jego rysunków, które zostaną oznaczone literami.
Zdjęcia i rysunki moje lub wykorzystywane przeze mnie zostaną oznaczone liczbami.

Kilka słów odnośnie matematycznej metody testowania modelu Mariusza Najdy:
Mariusz Najda miał okazję zapoznać się z moimi obliczeniami, jednak nie przekonały go. Na swojej stronie - www.fundacja- tesli.manifo.com/astronomia (będącej w zamierzeniu polemiką z moimi poglądami) wyjaśnia dlaczego:
"Chcę podkreślić, że wszystkie moje rysunki w Sensacjach Nauki należy traktować - tylko jako poglądowe. Nie zachowują one żadnej skali ani proporcji. Błędem więc będzie wyliczanie lub wykreślanie na ich podstawie czegokolwiek. Ten błąd popełnił p. Łukasz Fajfrowski."
Odpowiadam:
Od samego początku traktowałem te rysunki jako poglądowe. Nie siedziałem nad nimi z linijką i kątomierzem i niczego na podstawie tych rysunków nie obliczałem. Nie były mi one potrzebne do obliczeń.
Wystarczyły tylko pewne podstawowe dane astronomiczne, z którymi zgadza się nawet sam Mariusz Najda, takie jak: minimalne i maksymalne odległości planet od Słońca i kąty padania padania promieni słonecznych na równik podczas przesileń. Już z samych tych danych i ogólnych uwag Mariusza Najdy odnośnie ustawienia planet względem Słońca można bardzo dużo obliczyć, co udowadniam na kolejnych podstronach. Aby jeszcze lepiej przedstawić moją metodę postępowania pragnę się odwołać do naszych doświadczeń szkolnych:
Jak zapewne wszyscy pamiętamy, podczas rozwiązywania zadań z geometrii, kreśliliśmy rysunki pomocnicze, aby zilustrować problem. Nikt nie rysował tych rysunków z dokładnością co do milimetra i nie mierzył kątów co do stopnia - rysunek był jedynie poglądowy i nikomu ten fakt nie przeszkadzał w dojściu do prawidłowego rozwiązania.
Przy okazji zaznaczam, że moje rysunki również są poglądowe. Pozwoliły mi jednak dojść do dokładnych wyników, gdyż obliczenia są ścisłe. To jest po prostu matematyka w działaniu.
Testowanie Modelu Mariusza Najdy polega głównie na tym, że na chwilę zakładam, że Mariusz Najda ma rację i sprawdzam dokąd nas to doprowadzi. Jeśli dane obserwacyjne zaprzeczają wnioskom wynikającym z modelu, wówczas model należy kategorycznie odrzucić.

Podstawowe założenia modelu Mariusza Najdy:

 1. Ziemia i inne planety nie krążą wokół, tylko "obok" Słońca", a płaszczyzny orbit planetarnych są nachylone pod pewnymi kątami względem Słońca *. Szczegóły: orbity planet
 2. Orbity planet znajdują się na tworzącej stożka czyli jego powierzchni bocznej. Szczegóły: orbity w stożku
 3. Osie obrotu planet leżą w płaszczyźnie ich orbity. Szczegóły: Ustawienie osi obrotu
 4. Słońce jest źródłem fali elektromagnetycznej, która rozchodzi się wewnątrz stożka. Fala ta jest przyczyną ruchu planet po orbitach i wokół własnej osi. Szczegóły: fala elektromagnetyczna
 5. Księżyc obraca się wokół Ziemi po orbicie prawdopodobnie eliptycznej ( kształt nie jest jasno zdefiniowany), której płaszczyzna jest styczna tworzącej stożka wspomnianej fali elektromagnetycznej. Szczegóły: Księżyc
*Kąt nachylenia płaszczyzny względem punktu lub kuli nie ma sensu geometrycznego, niemniej Mariusz Najda używa tego pojęcia z upodobaniem.

Powyższy model jest po pierwsze niespójny, a po drugie w wielu miejscach nie zgadza się z twardymi faktami obserwacyjnymi. Niestety Mariusz Najda nie dostrzega tych trudności, a swoje założenia przedstawia bardzo mętnie i pokrętnie, nieraz w sposób sprzeczny z tym co wcześniej pisał. W skutek tego niekiedy muszę zdawać się na domysły "co autor miał na myśli?". Nie zawsze wiadomo w jakim znaczeniu używa niektórych słów i pojęć. Mimo to włożyłem maksimum dobrej woli, aby prawidłowo zrozumieć jego intencje; choć to powinno być obowiązkiem autora - tak przedstawić swoje tezy, aby nie było wątpliwości o co mu właściwie chodzi.

Mariusz Najda popełnia również błędy w nazewnictwie. Np. wg niego planety wewnętrzne to te, które krążą bliżej Słońca niż Ziemia (Merkury i Wenus), a zewnętrze to te, które krążą dalej od Słońca niż Ziemia (Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Podczas gdy za planety wewnętrzne astronomia uznaje te planety, które leżą wewnątrz pasa planetoid (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars), a zewnętrzne to te, które znajdują się na zewnątrz tego pasa. Jednak, aby zachować konsekwencję i nie wprowadzać zamieszania do nazewnictwa, przyjmiemy na potrzeby tej strony definicję stosowaną przez Mariusza Najdę.

Lista niektórych błędów modelu Mariusza Najdy:

 1. Mariusz Najda błędnie interpretuje brak przesuwania się Gwiazdy Polarnej po sferze niebieskiej, proponując swój model jako wytłumaczenie tego zjawiska. Szczegóły: Gwiazda Polarna.
 2. Wbrew tezom Mariusza Najdy jego model nie tłumaczy braku przesuwania się Gwiazdy Polarnej po sferze niebieskiej. Szczegóły: Gwiazda Polarna w Modelu Mariusza Najdy.
 3. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda lokalizuje rzut osi obrotu Ziemi na sferę niebieską w okolicach gwiazdozbioru Ryb zamiast w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy. Szczegóły: Rzut Gwiazdy Polarnej na Sferę Niebieską
 4. Wbrew wszelkim znanym źródłom umieszcza Krzyż Południa nad biegunem południowym. Szczegóły: Krzyż Południa
 5. Wbrew obserwacjom Mariusz Najda neguje istnienie zjawiska precesji. Szczegóły: Precesja
 6. Osie obrotu planet leżą w płaszczyźnie orbity, co w kontekście omawianego modelu jest nie do pogodzenia z obserwacjami astronomicznymi i podstawami geometrii. Szczegóły: Oś obrotu a płaszczyzna orbity
 7. W modelu Mariusza Najdy nie da się jednocześnie zachować kątów i odległości planet od Słońca. Szczegóły: Odległości a kąty
 8. Wbrew obserwacjom niebo w modelu Mariusza Najdy latem i zimą powinno być identyczne. Szczegóły: Niebo latem i zimą
 9. Nie przewiduje prawidłowej pozycji równika Słońca widzianego z Ziemi. Szczegóły: Równik Słońca
 10. Nie przewiduje obserwowanej zależności między dobą słoneczną i gwiazdową. Szczegóły: Doba słoneczna a doba gwiazdowa
 11. Wbrew obserwacjom przewiduje ekliptykę jako koło małe zamiast jako koło wielkie. Szczegóły: Ekliptyka
 12. Przewiduje nieprawidłowy rozmiar średnicy orbity Ziemi i niezgodną z obserwacjami prędkość orbitalną Ziemi. Szczegóły: Średnica orbity a prędkość orbitalna
 13. Wbrew obserwacjom nie przewiduje koniunkcji planet zewnętrznych i Słońca. Szczegóły: Planety zewnętrzne w pobliżu Słońca
 14. Wbrew obserwacjom nie przewiduje chowania się planet za Słońce. Szczegóły: Planety za Słońcem
 15. Wbrew obserwacjom twierdzi, że planety zewnętrzne są widoczne tylko na nocnym niebie. Szczegóły: Widoczność planet
 16. Przewiduje nieprawidłowe odległości planet od Ziemi oraz nieprawidłowe odległości kątowe planet zewnętrznych od Słońca. Szczegóły: Odległości planet od Ziemi i kątowe odległości planet zewnętrznych od Słońca.
 17. Nie potrafi wytłumaczyć obserwowanych koniunkcji planet wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegóły: Koniunkcje planet wewnętrznych i zewnętrznych
 18. Model Mariusza Najdy całkowicie rozpada się przy analizie orbity Urana. Szczegóły: Orbita Urana
 19. Nie przewiduje obserwowanych faz Wenus. Szczegóły: Fazy Wenus
 20. Wbrew obserwacjom przewiduje zbyt częste tranzyty Wenus i Merkurego. Szczegóły: Tranzyty Wenus i Merkurego
 21. Nieprawidłowo przewiduje kąty górowania Księżyca. Szczegóły: Górowanie Księżyca
 22. Wbrew obserwacjom przewiduje zaćmienia Słońca i Księżyca co miesiąc, dodatkowo zaćmienia i pełnie Księżyca powinny przebiegać jedynie na "małej" tarczy. Szczegóły: Zaćmienia i pełnie
 23. Nieprawidłowo wyjaśnia ustawienie oświetlonej tarczy Księżyca. Szczegóły: Oświetlenie tarczy Księżyca
 24. Wykazuje się brakiem konsekwencji przy rozpatrywaniu ruchu planet i ich księżyców. Szczegóły: Ruch planet i księżyców w obszarze fali magnetycznej
 25. Podaje nieprawidłowy opis pola magnetycznego większości planet. Szczegóły: Pola magnetyczne planet
 26. Nie podaje żadnego dowodu na istnienie stożkowej fali elektromagnetycznej wysyłanej przez Słońce. Szczegóły: Rzeczywiste zachowanie fal elektromagnetycznych wysyłanych przez Słońce
Oczywiście nie są to wszystkie błędy, dlatego zachęcam czytelników do samodzielnego znalezienia kolejnych.

Oprócz listy błędów modelu pozwoliłem sobie zebrać co bardziej groteskowe wypowiedzi Mariusza Najdy i krótko je skomentować. Szczegóły: Kwiatki

Jak widać lista błędów i niedociągnięć jest imponująca, a mimo to Mariusz Najda upiera się, że to nie jego model jest wadliwy, tylko kopernikański.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ Mariusz Najda nie opanował nawet podstaw geometrii i astronomii. Nie rozumie elementarnych pojęć. Jego teksty świadczą o skrajnym dyletanctwie i ignorancji w dziedzinie astronomii. Przerażająca jest jego pewność siebie i arogancja z jaką wypowiada się o nauce. Zdumiewająca jest również jego odporność na argumenty, jakże typowa dla wszystkich pseudonaukowców. Nie potrafi rzetelnie uzasadnić swoich hipotez. Teorie Mariusza Najdy można określić jedynie jako "Bajdy Najdy".
Istnieje niewielka szansa, że jest to jego strony to jeden wielki żart, ale szczerze w to wątpię...
Mam nadzieję, że żaden czytelnik po przeczytaniu mojej strony nie weźmie bredni Mariusza Najdy za dobrą monetę.


Zainteresowanych czytelników zapraszam do księgi gości
Manifo.com - make your own free website